او وقتی در خانه است، همیشه با گوشی کار می کند.

Wenn er zu Hause ist, arbeitet mit dem Handy.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما