او کیک شکلاتی دوست دارد.

Er isst gern Schokoladenkuchen.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما