او یک عینک سیاه زده است.

Er trägt eine schwarze Brille.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما