او یک موبایل در دست دارد.

Er hat ein Handy an der Hand(O,D).


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما