او یک نامه رسمی مینوسید.

Er schreibt einen formelen Brief.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما