اگر بخواهید می توانم کمک کنم

Ich kann helfen, wenn Sie wollen


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما