این خانم از بچه ها عکس میگیرد

Die Frau fotografiert die Kinder.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما