این خانواده میخواهند پس فردا با هواپیما به کیش بروند.

Diese Familie wollen übermorgen mit dem Flugzeug nach Kish fliegen.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما