این دستگاه ها به هم متصل هستند

diese Geräte sind miteinander vernetzt.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما