با کدوم ماشین امروز می روید؟

Mit welchem Auto fahren Sie heute?


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما