برادرم دانشجو است

Mein Bruder ist Student.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما