.برادرم مجرد است

Mein Bruder ist Single.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما