برادر بزرگترم به دانشگاه نرفت.

Mein alter Bruder ist nicht zur Uni gegangen.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما