برادر من مهندس است.

Mein Bruder ist Ingenieur.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما