برادر من یک بچه دارد.

Mein Bruder hat ein Kind


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما