برای خواندن چند کتاب به کتابخانه می روم

Ich gehe in die Bibliothek, um einige Bücher zu lesen.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما