برای چی ماشین من رو بردی؟

Warum hast du denn mein Auto genommen?