برای کار موفقیت آمیزش، او توسط مدیر جدید تحسین شد.

Für seine erfolgreiche Arbeit wurde er von der neuen Chefin gelobt.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما