برنج در حال جوشیدن به کمی روغن نیاز دارد

das Öl

Der kochende Reis braucht ein bisschen Öl


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما