برنج پخته شده به مقداری نمک نیاز دارد

Der gekochte Reis braucht ein paar Salz.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما