بهرامی 21 دی

✅تشکیل کلاس

?منفی 63 دقیقه
??منفی ۰


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما