به جای آن آپارتمان قدیمی ، یک خانه جدید خریدیم بودیم

Anstatt der alten Wohnung haben wir ein neues Haus gekauft.

Anstatt + Genitiv


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما