به جای آن ماشین قدیمی ، یک ماشین جدید خریدیم

Anstatt des alten Autos haben wir ein neues Auto gekauft.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما