به جای آن ماشین قدیمی ، به دنبال یک ماشین جدید بودیم

Anstatt des alten Autos haben wir ein neues Auto gesucht.