به جای اون شلوار قدیمیه، من یک بلوز زیبا هدیه می دم

Anstatt der alten Hose schenke ich eine schöne Bluse.

Anstatt + Genitiv B2


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما