بچه ای که پیراهن مشکی بر تن دارد باهوش به نظر می رسد

Das Kind, das ein schwarzes Hemd anhat, sieht klug aus.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما