بچه من مریض است. به خاطر همین نمی تواند به مدرسه برود.

Mein Kind ist krank, deshalb kann nicht in die Schule gehen.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما