بچه های تو بازی میکنند.

Deine Kinder spielen.

بچه تو بازی می کند

Dein Kind spielt.