بچه ها اجازه دارند با دوستانشان بازی کنند.

Die Kinder dürfen mit ihren Freunden(Dativ Plural) spielen.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما