بچه ها باید اول مرتب کنند، بعد اجازه دارند بازی کنند

Die Kinder müssen zuerst aufräumen dann (dürfen sie) spielen.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما