بچه ها میخواهند بازی کنند به خاطر همین آنها هرروز به پارک می آیند.

Die Kinder möchten spielen ,deshalb kommen sie jeden Tag in den Park.