تبدیل جساب

نرخ> 60.000 ت
مثبت 10 ساعت
منفی 600.000


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما