تبدیل حساب> مثبت 1 ساعت منفی 60.000


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما