تبدیل حساب> مثبت 10 ساعت منفی 850.000


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما