تبدیل حساب> مثبت 17 ساعت منفی مبلغ1020


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما