تبدیل حساب> مثبت 4 ساعت منفی 300.000 تومان / نرخ ساعت قبل محاسبه شده است


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما