تبدیل حساب> مثبت 8 ساعت منفی 600.000


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما