تسط گرامری در صحبت: خوب


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما