تسلط گرامری در صحبت: ضعیف


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما