تقصیر (کسی) بودن

etwas liegt an jemandem/etwas


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما