تمرین مکالمه با جملات فارسی


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما