توانایی مکالمه نسبت به سطح : ضعیف


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما