توانایی مکالمه نسبت به سطح : عالی


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما