تو باید درخانه بمانی و زبان آلمانی بخوانی.

Du sollst zu Hause bleiben und Deutch lernen.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما