تو باید یادبگیری

Du sollst lernen.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما