تو مادرت را دوست داری؟

Magst du deine Mutter?

دوست داشتن معمولی و اعضای خانواده و غذا ها  mögen

دوست داشتن اونجوری، عاشق بودن lieben

gern علاقه داشتن به انجام کاری


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما