تو میتوانی بیایی؟

Kannst du kommen?


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما