جمله ها، امتحان از جزوه ها


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما