خانه خریده شده کوچک بود

Das gekaufte Haus war klein.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما