خانه خریده شده کوچک بود

Das gekaufte Haus war klein