خانه ما یک گاراژ و یک انباری دارد

Unser Haus hat eine Garage und einen Keller.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما