خوبه که تو هفته آینده تولدته.

Gut, dass du nächste Woche Geburtstag hast.


@SatzDe گروه تمرین جمله سازی ما